Praha Kobylisy
20,3
16.7.2018 2:53:13
Teplota
26,1
16.7.2018 2:53:13
Vlhkost
39,6 %
16.7.2018 2:53:13