Praha Kobylisy
1,1
18.1.2018 3:03:29
Teplota
25,4
18.1.2018 3:03:29
Vlhkost
25,1 %
18.1.2018 3:03:29