Praha Kobylisy
4,9
19.11.2017 9:16:08
Teplota
21,8
19.11.2017 9:16:08
Vlhkost
32 %
19.11.2017 9:16:08