Praha Kobylisy
12,7
23.9.2017 20:15:17
Teplota
24,2
23.9.2017 20:15:17
Vlhkost
42,5 %
23.9.2017 20:15:17