Praha Kobylisy
3,2
23.3.2018 6:21:05
Teplota
23,8
23.3.2018 6:21:05
Vlhkost
22,7 %
23.3.2018 6:21:05